Klassning av avfall som

farligt eller icke farligt avfall

Site in English here (Sidan uppdaterad 2022-03-01)

   

VÄLKOMMEN

Välkomna Ni som har förbränningsrester, slagger och andra oorganiska avfall, som enligt gällande lagstiftning måste klassas som farligt eller icke farligt avfall. Kanhända kan Ni ha hjälp av det som finns på denna webbplats.

Jag, Rolf Sjöblom vid Tekedo, har arbetat med att klassa oorganiska avfall som farligt eller icke farligt avfall sedan den 1 januari 2002, när nya bestämmelser trädde i kraft. De innebar att avfall skulle klassas, inte bara efter namnet (kategorin), som tidigare, utan främst efter innehållet. Det är alltså helt och hållet de inneboende egenskaperna i avfallet som avgör klassningen. Att klassa är något av ”mission impossible” eftersom reglerna grundar sig på kemikalielagstiftningen, som ju knappast kan beskyllas för att vara särskilt anpassad för oorganiska avfall.

Det har därför varit till stor hjälp för mig i detta arbete att jag i grunden är docent i Strukturkemi vid dåvarande Kemiska Institutionen, Oorganiska Avdelningen, Uppsala Universitet, samt att jag arbetat i sju år vid vad som i dag är Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag är också sedan år 2011 adjungerad professor i Avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet.  

Sedan starten 2002 har Tekedo utfört klassningar av avfall från ett trettiotal anläggningar, huvudsakligen i Sverige. Genom detta har olika frågor identifierats och lösts, ofta i samverkan och samarbete med kunden. Arbetet har dokumenterats, dels i kundspecifika klassningsrapporter, dels i öppna rapporter och presentationer. De senare kan läsas och laddas ner från denna länk.  

Den senaste rapporten, se denna länk, är tänkt som en självstudierapport, d. v. s. att var och en ska kunna klassa själv. Rapporten finns också att hämta på hemsidorna för Askprogrammet och Avfall Sverige, vilka även finansierat framtagningen av den. Rapporten är fortfarande aktuell, men det är några saker som har kommit till:

1.   Nya regler för miljöfarligt. De finns i EU-förordningen ”RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/997 av den 8 juni 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt”.

2.   En vägledning från EU: ”Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C 124/01)”.

3.   Dessutom ändras den Europeiska Kemikaliemyndighetens ECHA:s databas över farligheter hos olika ämnen då och då. Den kallas för ”CL Inventory” och kan (i dag den 23 februari 2020) öppnas med följande länk: https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database.  

Om Du vill veta mera så är Du välkommen att höra av Dig, se nedanstående kontaktuppgifter.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35