Klassning av avfall enligt avfallsförordningen

(Site in English here)

 

ALLMÄN INFORMATION

     I augusti 2011 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2011:927) i kraft och ersatte därmed den gamla (SFS 2001:1063). Den nya hänvisar visserligen till de nya märkningsreglerna enligt CLP, men en närmare analys visar att det fortfarande är de gamla reglerna som gäller egentligen. Tekedo AB har genom ett uppdrag från Svenska Energiaskor AB fått ta del av arbetsmaterial som EU-Kommissionen skickat på remiss till de olika nationella myndigheterna. Materialet innehåller olika optioner, varför det för närvarande knappast går att spekulera i om de nya reglerna blir strängare jämfört med tidigare och i så fall hur mycket. Däremot kan man räkna med att gränsdragningen kommer att bygga på samma principer som tidigare, d v s resultat av de tester som ligger till grund för klassningar enligt såväl gamla som nya regler för märkning av kemiska ämnen och blandningar (beredningar). Man kan också konstatera att den klassningsmetodik som tagits fram med finansiering från Värmeforsk, Avfall Sverige och ett stort antal verksamhetsutövare kommer - efter uppgradering och uppdatering - att fungera på samma sätt som tidigare även under de nya reglerna.

     En viktig fråga gäller övergången till nya regler. På kemikaliesidan gäller de gamla reglerna parallellt sedan slutet av år 2010 och till mitten av år 2015. Det är därför rimligt att förvänta sig att nya regler inte bör gälla fullt ut förrän under 2015. Märkning av kemikalier enligt gamla regler får i vissa fall bara göras om märkningen i fråga förekommit före ett visst datum. Någon motsvarande regel fanns inte vid införandet av den gamla avfallsförordningen den 1 januari 2002. Detta innebar att övergången blev onödigt besvärlig för verksamhetsutövarna att genomföra. Därför kan man hoppas att det blir övergångsregler denna gång. I så fall kan det vara av särskilt värde för en verksamhetsutövare att ha färska klassningar för alla sina avfall.

     Som redovisats redan i tidigare versioner av klassning.se är klassning enligt avfallsförordningen i praktiken omöjlig att utföra för många avfallsslag utan omfattande tolkning. Därför har Tekedo AB samlat en del information kring klassning på denna sida. Sidan har vidare utökats med viss information om klassning avfall / icke avfall, samt om hur man kvalificerar icke avfall enligt REACH och CLP.

    Klassningsmetodiken har nu använts i olika stadier av utveckling under tio år, och har under denna tid -  med deltagande från Tekedo AB - tillämpats på fler än 30 anläggningar. Se kartan till vänster för detaljer. Metodiken togs ursprungligen fram för klassning av askor, men är lika tillämpbar för slagger och jordmaterial. Huvuddelen av klassningarna avser askor, men många klassningar har också gjorts på slagger. Några klassningar har utförts även på andra material.

 

RAPPORTER

Sjöblom, R. och Noläng, B. Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider för fastläggning av potentiellt miljöstörande ämnen i askor. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1198, november, 2011. Rapport.

Sjöblom, R. Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi. Avfall Sverige, Rapport U2011:22, oktober, 2011. Rapport.

Sjöblom R. och Tivegård A-M. Methodology for qualification of wood-based ash according to REACH - pre-study. Miljöriktig användning av askor, Rapport 1127. Värmeforsk, februari 2011. Rapport.  

Sjöblom R. Tillämpning av avfallsförordningen SFS 2001:1063; Bidrag till kunskapsbasen avseende förbränningsrester. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1103, mars, 2009. Rapport.

Tham G och Sjöblom R. Askanvändning förr och nu. Telge AB Rapport, 2008. Rapport.

Sjöblom R. Underlag för val av referenssubstans för zink inför klassning enligt Avfallsförordningen. Avfall Sverige, Rapport F2007:03, 2007. Rapport.

Peter Adler, Jan-Erik Haglund, Rolf Sjöblom. Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor 866, Maj 2004.  Rapport.

 

INTERNATIONELLA KONFERENSER
(på engelska)

Sjöblom, R. Classification of waste as hazardous or non-hazardous - the cases of ash and slag. WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol. 163, pp 285-296, 2012. Presentation and paper 

Sjöblom, R. Hazard evaluation of ash under the new waste framework directive (2008/98/EC). Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Presentation. 

Sjöblom, R. Hazard evaluation for inorganic materials having complex chemical form with emphasis on waste, recycled materials and by-products. Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Presentation and paper

Sjöblom, R. and Noläng, B. On the significance of solid solution in iron (hydr)oxides for immobilisation of potnetially polluting elements in ashes. Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Poster and paper

Sjöblom R., Tham G., Haglund J.-E. and Ribbing C. Classification of waste according to the European Union Directive 91/689/EEC on hazardous waste from a Swedish application perspective. Submitted for publication at CIWM Conference 12th – 16th June 2006, Paignton, Torbay, UK. Presentation and paper.

Sjöblom R., Tham G., Haglund J.-E. and Sjöö C. Environmental qualification of ash from wood-based recycled fuels for utilization in covers for landfills. Kalmar ECO-TECH ’05 and The Second Baltic Symposium of Environmental Chemistry, Kalmar, Sweden, November 28-29, 2005. Presentation and paper.

 

PRESENTATIONER
(i urval, på svenska)

REACH ur ett återvinningsperspektiv. REACH. IBC Euroforum, 6-7 december, 2011, Stockholm. Presentation.

Avfallsklassning - hur gör man rätt. Avfallsdagen. IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm. Presentation.

REACH. Avfallsdagen. IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm. Presentation.

Avfallsklassning - hur vet verksamhetsutövarna att de gör rätt? Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag. IBC Euroforum, 12-13 september, 2011, Stockholm. Presentation.

Cesium-137 i aska från förbräningav biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Värmeforsks seminarium. Miljöriktig användning av askor, 27-28 januari, 2009. Presentation.

Föreskriften om Cs-137 i askor har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM; före 2008-07-01 Strålskyddsinstitutet), SSI. Presentationen innehåller material kring förekomstformer som är viktigt även för klassning. Dessutom är SSM:s underlagsarbete samt föreskriften själv ett gott exempel på hur regler bör utformas (även om de är onödigt stränga).

Material för tillämpning av Avfallsförordningen (SFS 2001:1061). Värmeforsks seminarium. Miljöriktig användning av askor, 27-28 januari, 2009. Presentation.

När är avfall avfall, och hur gör Du en korrekt klassning av avfall? Klassning av förbränningsrester - praktiska exempel. Vinnande miljöstrategier. IQPC - International Quality & Productivity Center, 9-10 december, 2008. Presentation.

Klassning av förbränningsrester - praktiska exempel. Avfall Sveriges seminarium om avfallsförbränning, 5 april, 2006. Presentation.

Metodik för klassning enligt Avfallsförordningen. Jernkontorets workshop, 20 april, 2005. Presentation.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35