Betraktelse inför askonsdagen 2019

 

OM ANVÄNDNING AV DEN KLASSNINGSMETOD SOM PUBLICERATS AV ENERGIFORSK

Energiforsk publicerade i förfjol en rapport om klassning av förbränningsrester med tillhörande beräkningsverktyg. Det har nu gått ett par år, och man kan fråga sig om rapporten och verktyget fortfarande är giltiga, d. v. s. stämmer med nuvarande lagstiftning samt vägledning från EU. Tekedo har följt utvecklingen översiktligt, och kan konstatera att rapporten fortfarande är tillämplig, men att kalkylen för ekotoxicitet behöver justeras i enlighet med de nya regler som trädde i kraft den 5 juli i fjol. Den som har frågor kring detta är välkommen att kontakta Tekedo AB enligt uppgifterna nedan.

 

NÅGRA DETALJER

EKOTOXICITET. Hur kalkylen för ekotoxicitet ska utföras finns angivet i RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/997 av den 8 juni 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt. Man kan här använda samma förekomstformer som enligt beräkningsverktyget, men behöver själv länka dessa till faroangivelsekoderna H400, H410, H411, H412 och H413 för att kunna utföra kalkylerna enligt förordningen. 

FAST LÖSLIGHET. Inget har framkommit som skulle ge anledning till att ändra det som står i klassningsrapporten om fast löslighet. Observera dock att det tidigare angetts att osäkerheten är stor och att detta kvarstår. 

LAGSTIFTNING. EU har under hösten publicerat sin tekniska vägledning om klassificering av avfall. Den har funnits i flera år i form av en remissversion. Det är få ändringar, och det har inte identifierats några som ger anledning till justering av metoden / rapporten. Det kan dock nämnas, att EU-vägledningen understryker att klassning av avfall ska bygga på CLP och de testmetoder, som denna EU-förordning hänvisar till. CLP innehåller regler för klassificering och märkning av kemiska produkter, se t. ex. information från Kemikalieinspektionen https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35