Klassning av avfall enligt avfallsförordningen; 

historisk sida från år 2015

(Site in English here)

 

ALLMÄN INFORMATION

     Alla som innehar avfall är skyldiga att känna till dess klassning som farligt avfall eller icke farligt avfall. Klassningen styr hanteringen av avfall och i vissa fall även deponeringen. Klassning ska utföras enligt avfallsförordningen, SFS 2011:927, som i sin tur i stor utsträckning hänvisar till reglerna för märkning av kemiska produkter. Den 18 december år 2014 utfärdade EU en förordning (1357/2014) som närmare anger sambanden mellan klassning av avfall och märkning av kemiska produkter enligt de nya reglerna i CLP (EU-förordning 1273/2008). Dessa nya regler för klassning av avfall träder i kraft redan den 1 juni i år (2015). 

     De nya reglerna för klassning av avfall är strängare än de nu gällande, även om skillnaderna förefaller måttliga. För askor är det av intresse att konstatera att takvärdet för bly sänks från 0,5 % till 0,3 % (räknat som blyoxid). Reglerna för sammanräkning är väsentligt mera komplicerade och till stor del annorlunda. Därför har Avfall Sverige och Askprogrammet (som ingår i Energiforsk) gett Tekedo AB i uppdrag att ta fram metodik för bestämning av klassning för askor enligt de nya reglerna. Rapporteringen kommer att omfatta dels rapport, dels ett  dokument för kalkyler i excel. De ska levereras före det att reglerna träder i kraft så att verksamhetsutövarna får möjlighet att leva upp till dem ifrån början.

   De nya reglerna omfattar samtliga egenskaper utom miljöfarlighet, där de gamla reglerna fortsätter att gälla. Här är rättsläget oklart, främst genom att det inte finns någon kvantifiering i lagstiftningen. Det finns fyra relevanta domar, varav tre, inklusive två från Miljööverdomstolen, godtar en högre nivå, medan den fjärde, från en miljödomstol, anger en lägre nivå. Enligt nuvarande planering kommer exceldokumentet att ange hur klassningen bör bli enligt båda alternativen.  

    Under arbetets gång har det bekräftats att samma dataunderlag kan användas även efter den sista maj, d v s totalanalyser av ingående huvudämnen och spårämnen samt lakdata på avfall som åldrats enligt Avfall Sverige, Rapport U2011:22, se nedan. Under en övergångstid kommer Tekedo AB:s klassningstjänster därför att utföras enligt såväl nu gällande som tillkommande regler baserat på samma dataunderlag. Det finns i dag inte något utkast till rapport från det ovan nämnda uppdraget, men däremot finns det ett dokument i excel som kan användas för kalkyler.  

   Ovanstående infördes 2015-03-05.  

     Klassning enligt avfallsförordningen i praktiken omöjlig att utföra för många avfallsslag utan omfattande tolkning. Därför har Tekedo AB samlat en del information kring klassning på denna sida. På sidan finns också en del information om hur man klassar som avfall / icke avfall, samt om hur man kvalificerar icke avfall enligt REACH och CLP.

     Klassningsmetodiken har nu använts i olika stadier av utveckling i över tio år, och har under denna tid -  med deltagande från Tekedo AB - tillämpats på fler än 30 anläggningar. Se kartan till vänster för detaljer. Metodiken togs ursprungligen fram för klassning av askor, men är lika tillämpbar för slagger och jordmaterial. Huvuddelen av klassningarna avser askor, men många klassningar har också gjorts på slagger. Några klassningar har utförts även på andra material.

 

RAPPORTER

Sjöblom, R. och Noläng, B. Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider för fastläggning av potentiellt miljöstörande ämnen i askor. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1198, november, 2011. Rapport.

Sjöblom, R. Lämplig metodik för grundläggande karakterisering av aska för acceptans på deponi. Avfall Sverige, Rapport U2011:22, oktober, 2011. Rapport.

Sjöblom R. och Tivegård A-M. Methodology for qualification of wood-based ash according to REACH - pre-study. Miljöriktig användning av askor, Rapport 1127. Värmeforsk, februari 2011. Rapport.  

Sjöblom R. Tillämpning av avfallsförordningen SFS 2001:1063; Bidrag till kunskapsbasen avseende förbränningsrester. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor, Rapport 1103, mars, 2009. Rapport.

Tham G och Sjöblom R. Askanvändning förr och nu. Telge AB Rapport, 2008. Rapport.

Sjöblom R. Underlag för val av referenssubstans för zink inför klassning enligt Avfallsförordningen. Avfall Sverige, Rapport F2007:03, 2007. Rapport.

Peter Adler, Jan-Erik Haglund, Rolf Sjöblom. Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen. Värmeforsk, Miljöriktig användning av askor 866, Maj 2004.  Rapport.

 

INTERNATIONELLA KONFERENSER
(på engelska)

Sjöblom, R. Classification of ash as hazardous or non-hazardous waste.  Crete 2014. 4th International Conference. Industrial and Hazardous Waste Management. Presentation and paper.  

Sjöblom, R. Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: example of Sweden . WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol. 176, pp 173-184, 2013. Presentation and paper.  

Sjöblom, R. Classification of waste as hazardous or non-hazardous - the cases of ash and slag. WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol. 163, pp 285-296, 2012. Presentation and paper 

Sjöblom, R. Hazard evaluation of ash under the new waste framework directive (2008/98/EC). Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Presentation. 

Sjöblom, R. Hazard evaluation for inorganic materials having complex chemical form with emphasis on waste, recycled materials and by-products. Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Presentation and paper

Sjöblom, R. and Noläng, B. On the significance of solid solution in iron (hydr)oxides for immobilisation of potnetially polluting elements in ashes. Värmeforsk, Ash Utilisation 2012, January 25-27, 2012, Stockholm, Sweden. Poster and paper

Sjöblom R., Tham G., Haglund J.-E. and Ribbing C. Classification of waste according to the European Union Directive 91/689/EEC on hazardous waste from a Swedish application perspective. Submitted for publication at CIWM Conference 12th – 16th June 2006, Paignton, Torbay, UK. Presentation and paper.

Sjöblom R., Tham G., Haglund J.-E. and Sjöö C. Environmental qualification of ash from wood-based recycled fuels for utilization in covers for landfills. Kalmar ECO-TECH ’05 and The Second Baltic Symposium of Environmental Chemistry, Kalmar, Sweden, November 28-29, 2005. Presentation and paper.

 

PRESENTATIONER
(i urval, på svenska)

REACH ur ett återvinningsperspektiv. REACH. IBC Euroforum, 6-7 december, 2011, Stockholm. Presentation.

Avfallsklassning - hur gör man rätt. Avfallsdagen. IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm. Presentation.

REACH. Avfallsdagen. IBC Euroforum, 26 oktober, 2011, Stockholm. Presentation.

Avfallsklassning - hur vet verksamhetsutövarna att de gör rätt? Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag. IBC Euroforum, 12-13 september, 2011, Stockholm. Presentation.

Cesium-137 i aska från förbräningav biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler. Värmeforsks seminarium. Miljöriktig användning av askor, 27-28 januari, 2009. Presentation.

Föreskriften om Cs-137 i askor har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM; före 2008-07-01 Strålskyddsinstitutet), SSI. Presentationen innehåller material kring förekomstformer som är viktigt även för klassning. Dessutom är SSM:s underlagsarbete samt föreskriften själv ett gott exempel på hur regler bör utformas (även om de är onödigt stränga).

Material för tillämpning av Avfallsförordningen (SFS 2001:1061). Värmeforsks seminarium. Miljöriktig användning av askor, 27-28 januari, 2009. Presentation.

När är avfall avfall, och hur gör Du en korrekt klassning av avfall? Klassning av förbränningsrester - praktiska exempel. Vinnande miljöstrategier. IQPC - International Quality & Productivity Center, 9-10 december, 2008. Presentation.

Klassning av förbränningsrester - praktiska exempel. Avfall Sveriges seminarium om avfallsförbränning, 5 april, 2006. Presentation.

Metodik för klassning enligt Avfallsförordningen. Jernkontorets workshop, 20 april, 2005. Presentation.

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

 E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35