Klassning av avfall som

farligt eller icke farligt avfall

(Site in English here) Sidan uppdaterad 2018-05-27

Betraktelse inför askonsdagen den 14/2 2018

   

HISTORISK SIDA

Observera att denna webbsida inom kort övergår till att bli en historisk sida. Avfall Sverige kommer med stöd av ett par konsulter att under maj-juni i år (2018) ge ut en branschvägledning avseende ekotoxiska egenskaper, d. v. s. de nya regler som enligt nedan träder i kraft den 5 juli i år samt en uppdatering av vägledning för vissa andra farliga egenskaper. Dessa nya branschregler återfinns inte under rubriken "ALLMÄN INFORMATION" nedan utan i stället hänvisas till Avfall Sveriges hemsida. 

 

ALLMÄN INFORMATION

Den information som tidigare fanns på denna sida hittar Du här. Den gamla informationen är dock fortfarande aktuell till stor del även om reglerna för hur klassningen ska kalkyleras har ändrats radikalt under åren 2014-2018. Det viktigaste skälet för detta är att den bakomliggande lagstiftningen om märkning av kemiska ämnen har ändrats.

Hur klassning kan göras enligt nu (våren år 2018) gällande sammanräkningsregler finns redovisat i rapporten "Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall", som kan laddas ner från en länk under REFERENSER nedan. Där finns också ett tillhörande beräkningsverktyg. Arbetet har finansierats av Energiforsks Askprogram, Avfall Sverige och Energimyndigheten.

Regler som kommit till efter det att rapporten skrevs återfinns i "RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/997 av den 8 juni 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt", och dessa regler ska tillämpas från och med den 5 juli, 2018.

Alla som innehar avfall är skyldiga att känna till hur det ska klassas, d. v. s. som farligt eller icke farligt avfall. I första hand ligger ansvaret för detta hos den som genererar avfallet. Klassningen har betydelse för hanteringen, vilket inkluderar hur ett avfall får deponeras.

Att avfall klassas och ges en korrekt kod för dess avfallstyp kommer sannolikt att kontrolleras noggrannare i framtiden eftersom nya regler är på gång. Dessa kan förväntas innebära att avfall ska registreras i ett nationellt register.

Att klassa askor och liknande avfall korrekt är dock något av en "mission impossible" eftersom den kemiska formen är mycket komplicerad. Detta är också orsaken till att en särskild metodik tagits fram. Det finns anledning att förmoda att klassningen blir försiktig även om osäkerheten är hög. En viktig sådan osäkerhet hänger samman med hur stora delar av vissa spårämnen som binds i avfallet i form av fast lösning. Fast löslighet i askor finns behandlat bl. a. i rapporteringen om stabilisering av bly, se nedan samt även den gamla sidan.

Tanken bakom klassningsrapporten nedan är att var och en ska kunna klassa själv, samt att man också ska kunna välja vilken specialist man vill ta hjälp av. Att klassa kräver en viss kompetens, och detta varierar med vilken typ av aska det handlar om samt om det är frågan om en uppföljning eller inte. 

För beskrivning av läget efter den 4 juli 2018, se "HISTORISK SIDA" ovan.

 

REFERENSER

Sjöblom, R. Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall. Energiforsk Rapport 2017:423, november, 2017. Rapport. Tillhörande beräkningsverktyg hittar Du här. Rapporten har också publicerats av Avfall Sverige som Rapport 2018:03, se här.

Sjöblom, R. Stabilisering av bly i flygaska från avfallsförbränning genom åldring och karbonatisering i kontakt med luft och fukt. Avfall Sverige, Rapport 2017:03, februari 2017. Rapport.

Sjöblom, R., Zietek, A., Gaude, E., Fagerqvist, J. and Karlfeldt Fedje, K. Stabilization of lead in incineration fly ash by ageing and carbonatation in contact with moisture and air. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 11, Nr 5, pp. 683-693, 2016. Article. Presented at 8th international Conference on Waste Management and the Environment, 7 - 9 June, 2016, Valencia, Spain. Presentation.

 

TILL DIG SOM ÄR KLASSNINGSKUND HOS TEKEDO

Jag har stämt av med Avfall Sverige beträffande vad som nu händer med Er som jag nyligen klassat åt (t. o. m. maj 2018). Beskedet var att detta kan falla inom ramen för vad som betraktas som att följa en branschvägledning. Ni bör dock, enligt Avfall Sverige, vara uppmärksamma på att organisationen tar fram en ny vägledning som berör klassning av förbränningsrester, och som förväntas publiceras i juni. Era rappporter har således samma status som mina tidigare klassningar. Detta innebär för Er del att Er klassning står sig under ett år från rapportdatum, samt att Ni har del av Tekedos svar-på-frågor-garanti under två år från samma tid. Som stöd för detta planerar jag att hålla denna hemsida öppen under motsvarande tid.

Svar-på-frågor-garantin kom ju till för några år sedan efter det att någon enstaka av de stora deponiägarna ständigt ställde frågor kring mina klassningar. Det har däremot inte myndigheterna gjort, vilka med ett par undantag (berättar gärna) godtagit alla klassningarapporter.

Enligt Avfall Sverige ska nya klassningar göras i enlighet med den nya branschvägledningen för ekotoxiska egenskaper som publiceras i juni. Jag känner inte till något om innehållet i vare sig denna eller kommande branschvägledningar eftersom Avfall Sverige nu bytt till andra konsulter. Innan det blivit känt för mig att Avfall Sverige låter ta fram en vägledning för ekotoxiska egenskaper har jag kompletterat det ovan nämnda beräkningsverktyget till att innefatta även algoritmerna för de bestämmelser beträffande ekotoxicitet som träder i kraft den 5 juli, d. v. s. med exakt samma förutsättningar i övrigt. Detta beräkningsverktyg kommer således inte att användas av Tekedo efter maj 2018.

Betydelsen av konsultbytet m. m. ska naturligtvis inte överdrivas, och nya konsulter kan innebära nya idéer och annan förnyelse. När allt kommer omkring har jag ju haft förmånen av att få arbeta med klassning av förbränningsrester ända sedan slutet av år 2001, och önskar de nya aktörerna lycka till. Men det kan samtidigt vara klokt att inte utesluta att det kan komma att bli förändringar. De konsulter som nu tar fram vägledningen för ekotoxiska egenskaper har tidigare på uppdrag av Avfall Sverige granskat ett manus av min senaste rapport (se ovan), och i samband med detta sökt förmå mig att skriva att fast lösning inte kan förekomma i askor. Detta har jag varit tvungen att vägra, dels eftersom fast löslighet i askor är vetenskapligt bevisat i ett antal publikationer, se referenser i mina rapporter, dels eftersom detta kan ha en mycket stor betydelse för utfallet av en klassning.

Vän av ordning kan nu invända att det råder en stor osäkerhet kring hur detta ska bedömas, och jag kan bara instämma. Visserligen bygger min klassningsrapport ovan bl. a. på tester som utförts, men dessa har inte avsett tester enligt CLP, d. v. s. den lagstiftning som ligger till grund för klassningsystemet. Jag har vid flera tillfällen föreslagit sådana tester för jämförelse/"kalibrering" men inte fått gehör. Det bör observeras att det hör till en konsults roll att föreslå vad som behöver göras, men att inte bli tjatig, och att det är uppdragsgivarens ansvar att beställa det som behöver göras. 

Men det jag framför allt vill förmedla med detta meddelande är den stora tacksamhet jag känner för många intressanta uppdrag och för alla trevliga kontakter vid Era anläggningar. Stort tack för allt förtroende! Jag hoppas att våra vägar ska korsas igen. Visserligen utgår jag från att jag nu har gjort mitt när det gäller klassning av förbränningsrester hos Avfall Sveriges medlemmar, men hoppas ändå att det ska finnas andra frågor som Ni kan vilja diskutera med mig. Jag planerar att uppdatera Tekedos hopplöst föråldrade hemsida under sommaren och där beskriva olika frågor som jag arbetat med.

För övrigt kan jag berätta att om det skulle ha förekommit rykten om Tekedos död så är de överdrivna. Jag räknar med att arbeta en stor del av min tid under innevarande och nästa år med ett spännande projekt kring glas i fornborgar, se http://www.broborg.org/. I det projektet ingår studier av mineralet amfibol som har en extrem förmåga att inkorporera diverse element i fast lösning.

Med vänliga hälsningar

Rolf Sjöblom

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
SE-611 37, Nyköping, Sweden.

E-MAIL

rolf.sjoblom@&REMOVE
THIS TEXT&tekedo.se

Telephone: +46-155-21 04 15
Mobile: +46-70-570 54 44
Summer: +46-498-49 30 35